Info

De laatste jaren hebben we helaas moeten vaststellen dat alle preventie-acties om kinderen tegen pedocriminelen te beschermen gefaald hebben. De wereld is er voor hen niet veiliger op geworden, in tegendeel. Dat komt omdat de focus van preventie op de verkeerde personen ligt. Dit soort acties zijn totaal ondoordacht en zonder kennis van zaken ontwikkeld.

Het is NIET aan een kind om voor zijn/haar eigen veiligheid te zorgen. Het is aan de volwassene om dat te doen. Het is al zeker niet aan een kind om NEE te zeggen tegen mensen met slechte bedoelingen. Het is aan de volwassene om zijn impulsen onder controle te houden. Uit respect voor het kind en zelfs uit respect voor zichzelf.

De enige manier om seksueel misbruik van kinderen te stoppen is door er licht op te werpen. Door de verantwoordelijkheid te leggen, daar waar ze hoort: bij de misbruiker of de potentiële misbruiker. De boodschappen moeten duidelijk zijn: een kind kan NOOIT verantwoordelijk zijn voor wat volwassenen hen misdoen. De enige verantwoordelijke is de dader en het wordt tijd dat hij dat weet en overal waarneemt.

Vandaar deze benadering. Daders en potentiële daders moeten voelen dat ze in de gaten gehouden worden. Dat het volk hun pervers gedrag niet pikt en nooit zal aanvaarden. Genoeg = genoeg.

Help kinderen door overal licht op te werpen door deze posters massaal te verspreiden. Maak hen duidelijk dat niet ZIJ instaan voor het misbruik van daders en dat hen geen schuld treft.

Enkel de daders zijn verantwoordelijk voor het onnoemelijke leed dat ze aanrichten bij kinderen. Hang deze posters in de straten, voor je raam, in stations, verspreidt ze via de sociale netwerken zodat iedere dader zich geviseerd voelt.

GENOEG = GENOEG!

Je kan onze posters vinden in de bijhorende webshop op volgende link: https://icmac.lets-talk-about-it.be/winkel/

In recent years we have seen that all preventive measures to protect children from pedocriminals have failed. The world has not become safer for them, on the contrary. This is because the focus of prevention lies on the wrong people. These types of actions have – without any doubt – been developed without knowledge of the tremendous problem children are victims of.

It’s NOT up to a child to take care of his/her own safety. It’s up to the adult. It is certainly not up to a child to say NO to people with bad intentions. It is up to the adult to control his impulses. Out of respect for the child and even out of respect for himself.

The only way to stop child sexual abuse is by shedding light on what is going on. By putting the responsibility where it belongs: the abuser or potential abuser. The messages must be clear: a child can NEVER be responsible for the wrong adults impose on them. The only responsible person is the perpetrator and it is time for him to know that and that we confront him with this everywhere.

Hence this approach. Perpetrators and potential perpetrators must feel that they are being monitored, that they are being observed by decent citizens. That the people do not and will never accept their deviant and harmful behavior. Enough = enough.

Help children by shedding Light everywhere by distributing these posters massively. It must be clear that THEY are not responsible for the abuse of perpetrators and that they are not the ones to blame.

Only the perpetrators are responsible for the unspeakable suffering they inflict on children. Stick these posters in the streets, in front of your window, in stations, spread them through the social networks so that every perpetrator feels aimed. WE ARE WATCHING YOU.

ENOUGH = ENOUGH!

You can find our posters on the associated webshop on the next link: https://icmac.lets-talk-about-it.be/winkel/